VILLROA VEL Vinter 2003 Østre del av Grasbekkåsen sett fra Barvelmyra 01.feb 2007
Vel for hytteeiere på Flendalen Sameieskogs hyttefelt Bryn Gardsmeieri

 

Start side
Om Villroa Vel
Informasjonsside
Flendalen info
Trysil info
Jakt og Fiske
Billedgalleri
Linker
Skiløyper-preparering
 

 

INFORMASJON 

 FRA STYRET

Dokumenetene nedenfor er i Word format eller Acrobat reader format.

Lesere for disse kan hentes via følgende linker:

Leser for Word, doc dokumenter: 

Word Viewer 2003

      Leser for Acrobat, pdf dokumenter: 

Get Adobe Reader

Informasjon til hytteeiere fra Villroa Vel

 • Rabatt avtale med Maxbo Trysil. 
  Styret har inngått avtale med Maxbo i Trysil om rabatt for vellet's medlemmer. Rabatten ligger på ca 10-25 % avhengig av varetypene. Vårt kunde nr er: 9020944. Ta med kvittering for betalt medlems kontingent. 
 • Søppel og annet avfall.
  Det er plassert 4 containere for restavfall på hyttefeltene. Disse skal brukes til restavfall. Papir og glass/metall kan leveres i containere utplassert i Innbygda b.a. ved bussstasjonen  og ved Kiwi på vestsiden av elven.Anen type avfall skal leveres på SØIR sitt deponi på Mosanden industriområde. Pga høye utgifter til tømming er det få muuligheter for containere for papir, glass/metaller i Flendalen. Se deres hjemmesider for nærmere info: http://www.soir.no/husholdning/index.asp?menuItem=25 
  • Gråvannsanlegg.

   • Odin GVR-1
    En hytteeier på Gnolla fikk problem med at utløpet av anlegget tettet seg slik at det ble fullt. Oppgraving av utløpet ble gjort uten at det indikerte noe problemer. En nærmere undersøkelse avslørte at det røde blindlokket som ligger over prøvetakingsrøret hadde kommet ned i røret og lagt seg som en propp i utløpet. Ta en sjekk av dette lokket for å unngå problemet! Se bilde
   • Vera F-1
    Undertegnede har et Vera anlegg, som nå er snart 2 år gammelt. Jeg har problemer med hyppige poseskift, enten man bruker hytta mye eller lite. I oktober ifjor skiftet jeg pose og rengjorde fettutskilleren. Brukte hytta kun i 2 døgn før påsken. Da begynte det å varsle fullt. Har tatt opp problemene med Vera, men de mener anleggene er vel fungerende. Jeg er ikke helt enig i det og kan gjerne tenke meg å høre andres erfaringer. Send meg gjerne en e-post til web redaktøren.
  • Lager hotell.
   Firmaet Plassen Byggservice AS har opprettet et lagerhotel på Mosanden industriområde, se info skriv

  • Vannforsyning i hyttefeltene.
   Det er stedvise problemer med vanntrykket i enkelte områder. Sameieskogen jobber med å forbedre vannforsyningen til feltene, da innlegging av vann til hyttene øker forbruket, slik at kapasiteten må økes. Videre jobbes det med å forsyne alle feltene fra en kilde, da Sameieskogen er pålagt å sende inn vannprøver fra alle kildene hver måned. Dette faller dyrt og en reduksjon i antall prøver er ønskelig, Om noen observerer feil på vannanlegg og kummer så vennligst gi beskjed til Sameieskogen v/Ketil Flenvold  Mob: 950 40 635

  • Bom prosjektet:
   På årsmøtet som ble avholdt den 2. april 2010, ble det ett stort flertall for å jobbe videre med å få satt opp en veibom for hele hyttefeltet. Slike bommer har en god preventiv virkning med tanke på innbrudd. Saken skal opp til behandling på Flendalen Sameiskogs årsmøte nå i april. Vi håper på at de stiller seg positive til ønsket om bom. Blir prosjektet vedtatt, vil det trolig foregå i regi av sameieskogen, da investeringene jo skal fordeles på samtlige hytter / tomter, ikke bare de som er medlemmer hos oss.
   Det er lagt opp til en styring primært med oppkall fra mobiltelefon. Denne opprigningen skal være kostnadsfri. Systemet har kapasitet til 2000 tlf nummere, så det blir mulig å legge inn flere tlf for hver hytte. I tillegg vurderes andre styresystemer.

   Fra styreleder i FSS har vårt nye styre mottatt e-post av 26.04.10. Vi gjengir komplett det vesentlige avsnittet:

    

   Etter dette årsmøtet, har FSS mottatt e-post fra hytteeiere. Med spørsmål om
   det var vedtatt bom, noe dem ikke var spurt om, og noe dem var uenige i.
   Ikke var det den store oppslutningen på vårt selskapsmøte heller. Her ble
   det bestemt at vårt styre, i samråd med styret i Villroa vel, skulle
   utarbeide forskjellige løsninger på problemstillingen. Kanskje vi kan finne
   andre løsninger som kan "svelges" av alle. Vi må i alle fall få ut info om
   dette til alle hytteeiere før vi gjør noe, det skal jo tross alt innkreves
   avgift på dette. Selskapsmøtet vårt, var lunkne til at FSS skulle ha ansvar
   for bom og drift.

   Utifra dette vil styret fortsette samtaler med sameieskogen for å finne en løsning på de klare ønskene om områdesikring.
  • Facebook.
   Det er opprettet en Facebook gruppe under navnet villroa. Tanken er at dette skal være en gruppe for utveksling av informasjon, jakt fiske, ski, bilder etc mellom hytteeiere og andre so ferdes i fjellterrenget rundt Bittermarka.

  • Takst
   Ved behov for takst av eiendom vil jeg anbefale å få tilbud fra flere takstmenn. Dette etter tildels dårlig erfaring med et firma i området

  • Tyveri fra tomt
   For første gang i min tid i området - 32 år, har jeg nå opplevet et tyveri av byggmatriell/utstyr fra min tomt på Gnolla II feltet. En betong kumring og et lokk i betong har blitt fjernet fra min tomt. Dette er jo ganske tunge ting, som krever minimum en tilhenger for transport. Er derfor ganske sikker på at tyveriet er lokalt, dvs noen har sett delene og så hentet en tilhenger for å ta det med. Jeg må si at dette er et meget simpelt tyveri, som jeg håpet vi ikke ville oppleve her. Er det noen som har observasjoner om forholdet tar jeg gjerne imot tips!

   Andre advares herved, pass på ting som står og ligger ulåst rundt hyttene!

  • Løypekart
   Det er nå kommet nye løypekart for Flendalen - Bittermarka, de finnes i en kasse på infotavlen på postkassestativet.

  • Stikkveier til hyttene
   Det har pågått en strid om en stikkvei til noen hytter i ett av feltene. Denne saken er nå behandlet av Fylkesmannen og det er avgjort at vegbygging skal skje iht reguleringsplanens kart. Det betyr at veienes senterlinje skal følge inntegnet trasè. Avvik fra dette krever endring av reguleringsplanen. Videre gjelder 4 meters regelen fra nabogrense for samtykkeerklæring også slike veier. Brev fra Fylkesmannen

  • Varekjøpsrabatter for våre medlemmer hos Byggmix og Montér i Trysil
   Vi har fornyet avtalene om varekjøpsrabatter på bygningsvarer – unntatt tilbudsvarer Varekjøpsrabatten oppnås ved fremleggelse av årlig betalt faktura i bank eller nettbank med forfall 1. mars.

   Husk alltid å visetilfredsstillende dokumentasjon i kassen for medlemskapet i Villroa Vel

  • Digitalt bakkenett i hytteområdene
   Som de fleste vel har fått med seg, er man igang med å legge om fra analoge til digitale TV sendinger. Det vil jo berøre de hytteeiere, som tar imot signalene via en ordinær TV antenne. De som bruker satelitt blir ikke berørt av dette. Det er 2 sendere, som er aktuelle for oss i Flendalen. For Gnollafeltene og øvre deler av Storkjelkanken, vil nok Norhue nord for Elverum være den beste senderen, da dette er en hovedsender med stor effekt. For nedre deler av Storkjelkanken samt Grasbekkåsen, vil nok senderen på Trysilfjellet være best. Uansett, bør man prøve seg frem til best mottak. På NTV sine hjemmesider: http://www.ntv.no finner man mer info. Jeg har tatt ut et dekningskart for våre områder.
   Oppstart dato for Hedemark var den 8.november 2007. Frem til februar 2009, vil man sende både i det gamle analoge og i det nye digitale nettet, så man har god tid på seg, til å vurdere hva man skal gjøre.

  • Harejakt
   Det har kommet inn endel kommentarer på at enkelte jegere går inne på hyttefeltene under harejakten. Dette er til sjenanse for hytteeiere, som er på hyttene. Det henstilles derfor til jegere om å trekke ut i skogen, bort fra hyttefeltene. 

  • Rydding av krattskog langs veiene
   Flendalen sameieskog har gitt grønt lys for at hytteeiere kan rydde en sone på 3 meter fra veiskulder langs veiene til hyttefeltene. Her bør de enkelte hytteeiere rydde langs "sin" del av veien i de enkelte hyttefelt. Ikke rydd utenfor andre hytter uten å være enige om dette! Vi ønsker ikke konflikter om dette!

  Informasjon fra vellet

  Informasjon fra Trysil kommune

  Informasjon fra Sameieskogen
  Vedtekter for Villroa Vel Reguleringsendring Gnolla 2, info fra kommunen 2006.10.12 Arrangementer i Flendalen, påsken 2007
  Årsmøtereferat 2005 - 2006.04.14 Reguleringsendring Gnolla 2, saksframlegg 2006.12.22 Referat fra Sameieskogens orientering etter årsmøtet, påsken 2007
  Løypekomiteens oppsummering 2006.04
  Melding om vedtak Gnolla 2 2007.02.07 Arrangemneter i Flendalen, Julen 2007
  Kart over løype prioritering Kommunen's retningslinjer for taksering av eiendommer for eiendoms skatt
  Infoskriv fra Sameieskogen nr 5-2007
  Info om innlegging av vann og avløp Vedlegg for taksering av hyttefelt utenom Trysilfjellet

  Referat fra Sameieskogens orientering etter årsmøtet, påsken 2008 

  Årsberetning og innkalling for 2006 Kommuneplan 2007-18 Arealdelen. Planbeskrivelse med konsekvensutredning del II Planforslag 2. gangs ettersyn 2007.05.07


  Referat fra Sameieskogens orientering etter årsmøtet, påsken 2009

  Ang referat fra styremøte 17.aug 2003, dom i Gulating lagmannsrett Kommuneplan 2007-18 Arealdelen. Forslag til bestemmelser jfr. pbl 20-4

  Referat fra Sameieskogens orientering etter årsmøtet, påsken 2010

  Årsmøtereferat 2006 - 2007.04.06 Kommuneplan 2007-18 Arealdelen. Merknadsbehandling 1.gangs offentlig ettersyn
  Idedugnad på Vidsyn 14.jan 2011
  Referat fra styremøte 25.aug.2007 Kommuneplan 2007-18 Arealdelen. Kunngjøring om frist for 2.gang offentlig ettersyn.

  Referat fra Sameieskogens orientering etter årsmøtet, påsken 2011

  Referat fra styremøte 26.jan.2008 Regulerings bestemmelser for Gnolla 2 2007.04.17 Info skriv  oktober 2011
  Årsberetning og innkalling for 2007

  Kart over Gnolla 2 2007.01.08

  Referat fra Sameieskogens orientering etter
  årsmøtet, påsken 2012

  Årsmøtereferat 2007 - 2008.03.21

  Programmet for Julen 2012 i Flendalen

  Flendalsmarked i vinterferien 2013

  Programmet for påsken 2013

  Infoskriv om næringsutvikling 201307

  Referat fra info møte 20130824

  Informasjon ang bom prosjektet 20131004

  Referat fra styremøte 24.aug.2008   Programmet for julen 2013 i Flendalen
  Referat fra styremøte 06.sep.2008

  Flendalsmarked i vinterferien 2014

  Prosjekt Flendalen info februar 2014

  Referat fra styremøte 01.nov.2008

  Referat fra styremøte 21.feb.2009

  Årsberetning og innkalling for 2008

  Regnskap 2008

  Årsmøtereferat 2008 - 2009.04.10

  Innkalling styremøte 19.sep-2009

  Referat fra styremøte 19.sep.2009

  Referat fra styremøte 13.mar.2010

  Årsberetning og innkalling for 2009

  Regnskap 2009

  Årsmøtereferat 2009 - 2010.04.02

  Referat fra styremøte 07.aug.2010

  Referat fra styremøte 09.okt.2010

  Referat fra styremøte 12.feb.2011

  Referat fra styremøte 26.mar.2011

  Årsberetning og innkalling for 2010

  Årsmøtereferat 2010

  Årsberetning og innkalling for 2011

  Årsmøtereferat 2011

  Årsberetning og innkalling for 2012

  Referat fra styremøte 26.jun. 2013

   

  Oppdatert:      20.10.2009           Kontakt Web redaktøren